trojlistok

POSTUP PRI POSÚDENÍ ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

V prípade, že má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby, je potrebné, aby sa so svojou požiadavkou obrátil na:

a) Úrad Žilinského samosprávneho kraja v prípade, ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v:  

  • domove sociálnych služieb (§ 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách), 
  • špecializovanom zariadení (§ 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách), 

b) mestský alebo obecný úrad v mieste svojho trvalého bydliska v prípade, ak má záujem o poskytovanie sociálnej služby v:

  • zariadení pre seniorov (§ 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).

V prípade, že má záujem o poskytovanie sociálnej služby  v špecializovanom zariadení a v domove sociálnych služieb zrealizuje nasledovné kroky:

1. krok

Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení sa začína na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivo žiadosti je dostupné na Úrade ŽSK, v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK ako i na webovej stránke www.zilinskazupa.sk (v záložke sociálne veci → žiadosti a formuláre). 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.pdf

2. krok

Žiadosť je možné doručiť do podateľne Úradu ŽSK osobne alebo poštou. Podotýkame, že je nevyhnutné, aby žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bola vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (občanom, ktorý o poskytovanie sociálnej služby žiada). V prípade, ak sa jedná o dieťa do 18 rokov, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpisuje zákonný zástupca dieťaťa (rodič alebo pestún, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu). V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave. 

3. krok

V nadväznosti na platnú legislatívu je lehota na vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 30 dní od dátumu zaevidovania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na podateľni ŽSK. Zároveň chceme poukázať na tú skutočnosť, že občan spĺňa kritéria pre poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení len v tom prípade, ak je jeho stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby V. alebo VI. Podkladom k vydaniu posudku o odkázanosti na sociálnu službu je sociálny posudok a zdravotný posudok.

4. krok

V zákonom stanovenej lehote správny orgán, t. j. Žilinský samosprávny kraj, vydá účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po pätnástich dňoch od doručenia. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie.

5. krok

Občan, ktorý vlastní posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Po výbere zariadenia sociálnych služieb je nevyhnutné, aby občan kontaktoval konkrétne vybrané zariadenie sociálnych služieb, v ktorom mu budú poskytnuté podrobné informácie ohľadom samotného poskytnutia sociálnej služby (žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, potrebné lekárske vyšetrenia, výpis zo Sociálnej poisťovne o výške a druhu dôchodku a pod.) alebo sa môže so žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obrátiť na odbor sociálnych vecí ŽSK. 

Žiadost o zabez. posk. SS (ŽSK).pdf

 

POSTUP PRI UMIESTNENÍ V  TROJLÍSTKU-CSS

1. krok

V prípade, že má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení TROJLÍSTOK-CSS, je potrebné, aby sa so svojou požiadavkou obrátil na sociálny úsek a doložil nasledovné tlačivá a dokumenty:

a) Žiadosť  o uzatvorenie zmluvy o  poskytovaní sociálnej služby – (obsahuje údaje v rozsahu § 74, ods. 3 na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní SS)

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní SS.pdf

b) Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

c) Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

d) Potvrdenie o príjme fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať SS  a osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú  a spoločne započítavajú

e) Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby (externý formulár) 

Vyhlasenie o majetku fyzickej osoby (externý formulár).pdf

V prípade, ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo má čiastočne obmedzenú spôsobilosť na právne úkony:

f) Fotokópia dokladu, ktorým sa preukazuje opatrovníctvo – uznesenie súdu, listina o ustanovení opatrovníka.

Kritériami pre zaevidovanie žiadosti do zoznamu je úplne a správne vyplnená žiadosť  o poskytovanie sociálnej služby, ktorá obsahuje údaje v rozsahu § 74, ods. 3 zákona 448/2008 o soc. službách na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní SS, dodanie správne vyplnených tlačív a dokumentov k žiadosti.

2. krok

Žiadosť je možné doručiť na sociálny úsek osobne alebo poslať poštou. Podotýkame, že je nevyhnutné, aby žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby bola vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (občanom, ktorý o poskytovanie sociálnej služby žiada). V prípade, ak sa jedná o dieťa do 18 rokov, žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podpisuje zákonný zástupca dieťaťa (rodič alebo pestún, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu). V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba oprávnená konať v mene žiadateľa.

3. krok

Ak v zariadení nie je voľné miesto, žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby  je zaradená do evidencie žiadateľov. Žiadateľovi je v lehote 30 dní od doručenia žiadosti elektronicky alebo poštou zaslané písomné oznámenie o zaradení jeho žiadosti do evidencie žiadateľov.

Ak v zariadení je miesto voľné, odošle sa oznámenie o nástupe. V písomnej výzve k nástupu sú uvedené základné informácie: presný deň a hodina nástupu, doklady potrebné k prijatiu a zoznam osobných vecí, ktoré si má priniesť.

4. krok

Uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

V deň nástupu vykoná sociálny pracovník opätovné informovanie prijímateľa SS o podmienkach poskytovania sociálnej služby a oboznámenie prijímateľa  SS s domácim poriadkom a internými predpismi zariadenia.

Sociálny/a pracovník/čka určí úhradu za sociálnu službu v priloženom formulári  /v kalkulačnom liste - výpočet úhrady/ v súlade s VZN 31/2014 a súlade s vnútorným predpisom  Suma úhrady za sociálnu službu musí obsahovať sumu úhrady za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti.

Sociálny/a pracovník/čka v priloženom formulári /v kalkulačnom liste - výpočet úhrady/ okrem určenia mesačnej úhrady za sociálnu službu, vypočíta aj sumu úhrady za SS po uplatnení ochrany príjmu § 73 ods. 2. ods. 3, ods. 4 a ods. 6 až 10, nakoľko táto suma je skutočnou sumou, ktorú prijímateľ SS platí poskytovateľovi v danom čase.

Vypracuje návrh zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktorá musí obsahovať povinné náležitosti podľa § 74, ods. 7.

Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podpisuje prijímateľ sociálnej služby, ktorý bol s obsahom zmluvy v zrozumiteľnej forme oboznámený  a štatutárny zástupca, čiže riaditeľ zariadenia.

V prípade, že prijímateľ sociálnej služby je zbavený spôsobilosti na právne úkony, tento úkon za neho vykonáva jeho súdom určený opatrovník, ktorý sa musí preukázať právoplatným rozhodnutím súdu o tom, že je opatrovníkom, prípadne listinou o ustanovení za opatrovníka.

Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podpísať Zmluvu o  o poskytovaní sociálnej služby, môže túto zmluvu za občana podpísať aj iná fyzická osoba oprávnená konať v mene žiadateľa napr. na základe generálnej plnej moci.

5. krok

Žiadateľ o sociálnu službu pri nástupe predloží nasledovné dokumenty a poskytne nasledovné informácie:

a) tlačivo o bezinfekčnosti potvrdené obvodným lekárom

Potvrdenie o bezinfekčnosti.pdf

b) preukaz poistenca zo zdravotnej poisťovne,

c) preukaz ZŤP,

d) užívané lieky predpísané ošetrujúcim lekárom,

e) platné odporúčania od odborných lekárov – neurológ, urológ...

f) zoznam vecí, vrátane cenín, vkladov, ktoré si žiadateľ do zariadenia prináša

g) príp. iné doklady potrebné k prijatiu (na základe informácií od sociálnych pracovníkov)

V prípade záujmu o poskytovanie služieb v našom zariadení Vám pomôžeme s vyplnením potrebných tlačív, poradíme Vám, prípadne vysvetlíme ďalší postup.