trojlistok

 

TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa  13. 3. 2020, aktualizácia č. 3 zo dňa 1. 10. 2020 v štruktúre nasledovných bodov:

 1. Účel a záväznosť krízového plánu
 2. Krízové riadenie
 3. Interný krízový tím
 4. Činnosti krízového tímu
 5. Systém komunikácie
 6. Informačná povinnosť zamestnancov
 7. Preventívne opatrenia
 8. Riadenie rizík
 9. Krízová komunikácia
 10. Všeobecné usmernenia zamerané na osobnú prevenciu
 11. Všeobecné zásady pre prevenciu vzniku a šírenia respiračných vírusov
 12. Pravidlá prevencie a kontroly infekcií a špeciálne opatrenia v prevádzke
 13. Organizácia návštev v prevádzke
 14. Organizácia odborných procesov v prípade karantény
 15. Organizácia obslužných činnosti
 16. Organizácia starostlivosti o zamestnancov a ďalšie osoby podieľajúce sa na starostlivosti
 17. Prijímanie nových zamestnancov
 18. Prijímanie nových klientov
 19. Validácia krízového plánu a validácia organizačných aj odborných postupov
 20. Záverečné ustanovenia.

Krízový plán obsahuje prílohy:

Príloha 01: Terminologický slovník

Príloha 02 Záznam o preventívnych opatrenia

Príloha 03: Dokument postupu k riešeniu udalosti výskytu koronavírusu

Príloha 04: Psychologické intervencie

Príloha 05: Záznam o prevencii a dezinfekčných opatreniach v opatrovateľskom procese

Príloha 06: Záznam o prevencii a dezinfekčných opatreniach v procese upratovania

Príloha 07: Zoznam zamestnancov v krízovej službe

Príloha 08: Zoznam vecí zamestnanca v službe

Príloha 09: Sledovanie prijímateľa sociálnej služby (Sledovaniepríznakov u klienta s podozrením na infekčné ochorenie horných dýchacích ciest (chrípka, COVID-19 ...)

Príloha 10:Výber činnosti v krízovom riadení

Príloha 11: Plán reprofilizácie lôžok

Príloha12: Postup k dočasnému opusteniu zariadenia

Príloha 13: Krízový týždenný jedálny lístok

Príloha 14: Pandemický plán MPSVaR pre prípad pandémie zo dňa 29. 9. 2020

Príloha 15: Záznam o mimoriadnej udalosti

Príloha 16: Protokol o obmedzení

Príloha 17: Požiadavky na OOPP

 

S krízovým plánom pracuje ustanovený interný krízový tím, ktorý zasadá pravidelne každý pondelok, resp. utorok a podľa potreby. Zo stretnutí interného krízového tímu sa vystavuje záznam/zápisnica. Záznam o preventívnych opatreniach sa dopĺňa aktuálne každý deň, alebo podľa potreby. Prílohu č. 05 a 06 Záznamy o prevencii a dezinfekčných opatreniach kontroluje hlavná sestra.

 

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa vypĺňa záznam o mimoriadnej udalosti. Protokol o obmedzení sa vypĺňa len pri individuálnom obmedzení v zmysle Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. v ZNP, ktoré sa netýka všeobecného zákazu návštev a opustenia zariadenia prijímateľom sociálnych služieb, ktoré je vydané pre všetkých PSS na základe odporúčania MPSVR.

Krízový plán a prílohy sú k dispozícii všetkým kontrolným orgánom v zmysle legislatívy SR.