trojlistok

   TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb

1. lístok- pracovisko ŠZ, DSS a ZpS, Riadok 8

Štvorpodlažná zateplená budova panelákového typu sa nachádza neďaleko centra mesta. Poskytuje celoročný pobyt 70 prijímateľom sociálnych služieb prevažne seniorom s rôznym druhom postihnutia, v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom.

2. lístok- pracovisko DSS pre deti a dospelých, Sv. Anny 4

Dvojposchodová budova uprostred záhrady blízko centra mesta. Poskytuje ambulantnú, týždennú a celoročnú pobytovú formu sociálnej služby 45 chlapcom a dievčatám s mentálnym znevýhodnením. Je tu  realizovaná bazálna stimulácia, snoezelen terapia,  pracovné terapie, rehabilitácia.
Pre prijímateľov sociálnych služieb sú organizované výstavy prác prijímateľov soc. služieb, návštevy kina, divadla, účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach, pravidelné výlety, pobyty a iné.

3. lístok- rehabilitačné a krízové stredisko, Tichá 33

Budova rodinného typu so záhradou. Poskytuje sociálne služby na dobu určitú 11 prijímateľom sociálnych sužieb, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby v domácom prostredí, alebo ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii.

Poslanie

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách, ako súčasť sociálnej politiky VÚC, ktoré umožnia dôstojné, bezpečné a aktívne prežitie života seniorom a osobám so zdravotným znevýhodnením.

Vízia

Víziou nášho zariadenia je dynamická rovnováha medzi spokojnosťou prijímateľov sociálnej služby, spokojnosťou zamestnancov a bezpečnou a kvalitnou sociálnou službou.

Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť prijímateľa sociálnej služby. Prijímateľ SS je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.

PRIORITY A STRATEGICKÉ CIELE POSKYTOVATEĽA NA OBDOBIE 2019 – 2020

 

 

Obsah

Obdobie

Priorita 1

Poskytovanie sociálnych služieb s prioritou ochrany života, zdravia, bezpečnosti prijímateľov SS.

 

 

2019

Cieľ 1

Pravidelne monitorovať, evidovať a dopĺňať riziká vyplývajúce z mimoriadnej situácie a následne vyhodnocovať primeranú mieru rizík u prijímateľov SS.

Priorita 2

Napĺňanie podmienok kvality v oblasti ľudsko - právnej, procedurálnych, personálnych a prevádzkových aspektov.

 

2019

Cieľ 2

2 a) Flexibilne prispôsobiť prevádzkové podmienky potrebám prijímateľov SS.

2 b) Zlepšovať podmienky na umožnenie splnenia cieľov individuálnych plánov prijímateľov SS.

Priorita 3

Kvalifikovaný odborný personál poskytujúci sociálne služby.

 

2019

Cieľ 3

Zabezpečovať odborné vzdelávanie zamestnancov (kontinuálne a tematické vzdelávanie).

Priorita 4

Uplatňovanie moderných trendov v poskytovaní SS.

 

 

2019

2019-20

Cieľ 4

4 a)Rozšíriť aplikovanie canisterapie a jej typov na prijímateľov SS v súvislosti s ich potrebami, zdravotným a psychickým stavom.

4 b) Dosiahnuť certifikáciu – „Pracovisko pracujúce s konceptom Bazálnej stimulácie“.

Priorita 5

Informačná stratégia – transparentné informovanie o činnosti organizácie.

 

2019

Cieľ 5

Aktuálne informovať verejnosť o dianí v zariadení prostredníctvom webovej stránky a audiovizuálnych, regionálnych médií a tlačovín.

Priorita 6

Poskytovanie sociálnych služieb v súlade s požiadavkami a potrebami komunity.

 

 

2019

Cieľ 6

Zaviesť koncept práce s komunitou do praxe.

Priorita 7

Prístupnosť poskytovanej sociálnej služby.

 

 

2019-20

Cieľ 7

7a) Pracovisko Riadok 8:

Vybudovať centrálnu bezbariérovú kúpeľňu na 3. poschodí.
7b) Pracovisko Sv. Anny 4:
Zrekonštruovať kúpeľne na 1. a 2. poschodí na bezbariérové.

Služby

TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:

  • základné sociálne poradenstvo,
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ošetrovateľská starostlivosť,
  • rozvoj pracovných zručností,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • zabezpečenie záujmovej činnosti.

Aktivity poskytované v zariadení

V zariadení je prijímateľom soc. služieb poskytovaná komplexná starostlivosť a sociálne služby, rehabilitácia, canisterapia, pracovná terapia v interiéri a exteriéri zariadenia, ergoterapia v keramickej  a  textilnej dielni, činnosti zamerané na rozvoj, upevňovanie a prehlbovanie duševných, osobnostných a sociálnych návykov, muzikoterapia, biblioterapia, arteterapia, rozhovory a ďalšie záujmové a kultúrne činnosti. Je tu  realizovaná bazálna stimulácia a svoje miesto má aj individuálna práca s jednotlivými prijímateľmi soc. služieb, prispôsobená ich možnostiam a potrebám. Mobilnejší prijímatelia soc. služieb pomáhajú pri úprave okolia a pestovaní zelene a kvetov.

Pre prijímateľov soc. služieb sú organizované rôzne spoločenské podujatia, karneval, oslavy jubileí, výstavy ručných prác a výrobkov obyvateľov, hudobné súťaže a športové hry. Prijímatelia soc. služieb sa zúčastňujú na koncertoch, rôznych predstaveniach a slávnostiach. Chodia na výlety do bližšieho i vzdialenejšieho okolia a na návštevy iných zariadení.