trojlistok

   TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb

1. lístok- pracovisko ŠZ, DSS a ZpS, Riadok 8

Štvorpodlažná zateplená budova panelákového typu sa nachádza neďaleko centra mesta. Poskytuje celoročnú pobytovú formu  70 prijímateľom sociálnych služieb prevažne seniorom s rôznym druhom postihnutia, v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom.

2. lístok- pracovisko DSS pre deti a dospelých, Sv. Anny 4

Dvojposchodová budova uprostred záhrady blízko centra mesta. Poskytuje ambulantnú, týždennú pobytovú formu sociálnej služby 40 chlapcom a dievčatám s mentálnym znevýhodnením. Je tu  realizovaná bazálna stimulácia, snoezelen terapia,  pracovné terapie, rehabilitácia.
Pre prijímateľov sociálnych služieb sú organizované výstavy prác prijímateľov soc. služieb, návštevy kina, divadla, účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach, pravidelné výlety, pobyty a iné.

3. lístok- rehabilitačné stredisko, Tichá 33

Budova rodinného typu so záhradou. Poskytuje sociálne služby na určitý čas prijímateľom sociálnych sužieb, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá je slabozraká, nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť. Zariadenie uzavreté z dôvodu rekonštrukcie.

Poslanie

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách, ako súčasť sociálnej politiky VÚC, ktoré umožnia dôstojné, bezpečné a aktívne prežitie života seniorom a osobám so zdravotným znevýhodnením.

Vízia

Víziou nášho zariadenia je dynamická rovnováha medzi spokojnosťou prijímateľov sociálnej služby, spokojnosťou zamestnancov a bezpečnou a kvalitnou sociálnou službou.

Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť prijímateľa sociálnej služby. Prijímateľ SS je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.

PRIORITY A STRATEGICKÉ CIELE POSKYTOVATEĽA NA OBDOBIE 2019 – 2020

 

 

Obsah

Obdobie

Priorita 1

Poskytovanie sociálnych služieb s prioritou ochrany života, zdravia, bezpečnosti prijímateľov SS.

 

 

2019

Cieľ 1

Pravidelne monitorovať, evidovať a dopĺňať riziká vyplývajúce z mimoriadnej situácie a následne vyhodnocovať primeranú mieru rizík u prijímateľov SS.

Priorita 2

Napĺňanie podmienok kvality v oblasti ľudsko - právnej, procedurálnych, personálnych a prevádzkových aspektov.

 

2019

Cieľ 2

2 a) Flexibilne prispôsobiť prevádzkové podmienky potrebám prijímateľov SS.

2 b) Zlepšovať podmienky na umožnenie splnenia cieľov individuálnych plánov prijímateľov SS.

Priorita 3

Kvalifikovaný odborný personál poskytujúci sociálne služby.

 

2019

Cieľ 3

Zabezpečovať odborné vzdelávanie zamestnancov (kontinuálne a tematické vzdelávanie).

Priorita 4

Uplatňovanie moderných trendov v poskytovaní SS.

 

 

2019

2019-20

Cieľ 4

4 a)Rozšíriť aplikovanie canisterapie a jej typov na prijímateľov SS v súvislosti s ich potrebami, zdravotným a psychickým stavom.

4 b) Dosiahnuť certifikáciu – „Pracovisko pracujúce s konceptom Bazálnej stimulácie“.

Priorita 5

Informačná stratégia – transparentné informovanie o činnosti organizácie.

 

2019

Cieľ 5

Aktuálne informovať verejnosť o dianí v zariadení prostredníctvom webovej stránky a audiovizuálnych, regionálnych médií a tlačovín.

Priorita 6

Poskytovanie sociálnych služieb v súlade s požiadavkami a potrebami komunity.

 

 

2019

Cieľ 6

Zaviesť koncept práce s komunitou do praxe.

Priorita 7

Prístupnosť poskytovanej sociálnej služby.

 

 

2019-20

Cieľ 7

7a) Pracovisko Riadok 8:

Vybudovať centrálnu bezbariérovú kúpeľňu na 3. poschodí.
7b) Pracovisko Sv. Anny 4:
Zrekonštruovať kúpeľne na 1. a 2. poschodí na bezbariérové.

Služby

TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:

  • základné sociálne poradenstvo,
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ošetrovateľská starostlivosť,
  • rozvoj pracovných zručností,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • zabezpečenie záujmovej činnosti.

Aktivity poskytované v zariadení

V zariadení je prijímateľom soc. služieb poskytovaná komplexná starostlivosť a sociálne služby, rehabilitácia, canisterapia, pracovná terapia v interiéri a exteriéri zariadenia, ergoterapia v keramickej  a  textilnej dielni, činnosti zamerané na rozvoj, upevňovanie a prehlbovanie duševných, osobnostných a sociálnych návykov, muzikoterapia, biblioterapia, arteterapia, rozhovory a ďalšie záujmové a kultúrne činnosti. Je tu  realizovaná bazálna stimulácia a svoje miesto má aj individuálna práca s jednotlivými prijímateľmi soc. služieb, prispôsobená ich možnostiam a potrebám. Mobilnejší prijímatelia soc. služieb pomáhajú pri úprave okolia a pestovaní zelene a kvetov.

Pre prijímateľov soc. služieb sú organizované rôzne spoločenské podujatia, karneval, oslavy jubileí, výstavy ručných prác a výrobkov obyvateľov, hudobné súťaže a športové hry. Prijímatelia soc. služieb sa zúčastňujú na koncertoch, rôznych predstaveniach a slávnostiach. Chodia na výlety do bližšieho i vzdialenejšieho okolia a na návštevy iných zariadení.