trojlistok

Ponuky služieb a charakteristika pracovísk

Predstavenie zariadenia - informačná brožúra.pdf

TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb poskytuje sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách. V zmysle tohto zákona [1] chápe sociálnu službu ako odbornú, obslužnú alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú vo vzťahu k nášmu prijímateľovi sociálnej služby zamerané na:

  • prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
  • zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
  • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
  • riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
  • prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
  • zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života.

 

V prípade našich služieb sa jedná o takú nepriaznivú sociálnu situáciu, ktorá ohrozuje nášho prijímateľa sociálnym vylúčením alebo obmedzuje jeho schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy:

  • pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
  • z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok starobný dôchodok podľa osobitného predpisu (ďalej len dôchodkový vek).

 

TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb poskytuje nasledovné druhy sociálnych služieb:

A) špecializované zariadenie

B) domov sociálnych služieb

C) zariadenie pre seniorov

 

A) Špecializované zariadenie (ŠZ)

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorými sú najmä: Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu etiológie.

V špecializovanom zariadení sa:

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. ubytovanie,

5. stravovanie,

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

7. osobné vybavenie,

b) zabezpečuje

1. rozvoj pracovných zručností,

2. záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na

1. vzdelávanie,

2. úschovu cenných vecí.

 

V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.

 

B) Domov sociálnych služieb (DSS)

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba:

 

a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy

č. 3 zákona o sociálnych službách alebo

 

b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej 3 podľa prílohy

č. 3 zákona o sociálnych službách

 

V domove sociálnych služieb sa

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. ubytovanie,

5. stravovanie,

6. upratovanie, pranie, žehlenie a  údržba bielizne a šatstva,

7. osobné vybavenie,

b) zabezpečuje

1. rozvoj pracovných zručností,

2. záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na

1. vzdelávanie,

2. úschovu cenných vecí.

 

Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom poskytuje sa im výchova.

Na vzdelávanie sa neutvárajú podmienky v domove sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.

V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.

Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

Sociálna služba celoročnou pobytovou formou sa v domove sociálnych služieb poskytovala k 31. 12. 2013  a preto túto službu je zariadenie  oprávnené poskytovať aj po 1. januári 2014 (§ 110l, ods.3).

 

C) Zariadenie pre seniorov (ZpS)

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby    a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách, alebo

 

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení

potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 

V zariadení pre seniorov sa

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. ubytovanie,

5. stravovanie,

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

7. osobné vybavenie,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

c) zabezpečuje záujmová činnosť.

V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.


[1]             § 2 zákona o sociálnych službách

 


Žiadne články.