trojlistok

TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb                                                                              

pracovisko ZpS, DSS a ŠZ, Riadok 8

Štvorpodlažná zateplená budova panelákového typu sa nachádza neďaleko centra mesta. Poskytuje celoročný pobyt 70 klientom, prevažne seniorom s rôznym druhom postihnutia, v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom.

pracovisko DSS pre deti a dospelých, Sv. Anny 4

Dvojposchodová budova uprostred záhrady blízko centra mesta. Poskytuje ročný, týždenný a denný pobyt 45 chlapcom a dievčatám s mentálnym znevýhodnením. Je tu  realizovaná bazálna stimulácia, snoezelen terapia,  pracovné terapie, rehabilitácia.

Pre klientov sú organizované výstavy prác klientov, návštevy kina, divadla, účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach, pravidelné výlety, pobyty a iné.

 

Poskytujeme tieto služby:

  TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:

 

 • základné sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ošetrovateľská starostlivosť,
 • pracovná terapia,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • zabezpečenie záujmovej činnosti,
 • poskytovanie nevyhnutného osobného vybavenia.

 

Aktivity, ktoré robíme:

v zariadení je klientom poskytovaná komplexná starostlivosť a sociálne služby, rehabilitácia, hipoterapia, pracovná terapia v interiéri a exteriéri zariadenia, ergoterapia v keramickej  a  textilnej dielni, činnosti zamerané na rozvoj, upevňovanie a prehlbovanie duševných, osobnostných a sociálnych návykov, muzikoterapia, biblioterapia, arteterapia, rozhovory a ďalšie záujmové a kultúrne činnosti. Je tu  realizovaná bazálna stimulácia a svoje miesto má aj individuálna práca s jednotlivými klientmi, prispôsobená ich možnostiam a potrebám. Mobilnejší klienti pomáhajú pri úprave okolia a pestovaní zelene a kvetov.

Pre klientov sú organizované rôzne spoločenské podujatia, karneval, oslavy jubileí, výstavy ručných prác a výrobkov obyvateľov, hudobné súťaže a športové hry. Klienti sa zúčastňujú na koncertoch, rôznych predstaveniach a slávnostiach. Chodia na výlety do bližšieho i vzdialenejšieho okolia a na návštevy iných zariadení.

 


 


Žiadne články.